تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت پوتریسین و اسید سالیسیلیک بر برخی خواص کیفی میوه سیب رقم گرانی اسمیت

چکیده:
در این تحقیق محلول های اسید سالیسیلیک و پوتریسین هر کدام در چهار غلظت 0، 5/0، 1 و 2 میلی مولار تهیه شدند و به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی روی درختان میوه سیب گرانی اسمیت محلول پاشی شدند. پس از برداشت میوه ها، فراسنجه های درصد کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد قابل حل، درصد اسید های قابل عیارسنجی (تیتراسیون)، اسید آسکوربیک، pH، شاخص طعم و رنگ پوست در پنج نوبت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اعمال تیمارها در مقایسه با نمونه های شاهد به طور معنی داری (05/0>P) باعث جلوگیری از کاهش وزن میوه، حفظ سفتی بافت و حفظ درصد اسید قابل عیارسنجی شد. در مجموع نمونه های تیمارشده با غلظت های 1 و 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و پوتریسین نسبت به غلظت های دیگر کمترین کاهش وزن، بیشترین سفتی و بالاترین درصد اسید قابل عیارسنجی را داشتند. میزان مواد جامد قابل حل نیز در بعضی از مراحل به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای بررسی شده بود (05/0>P). تیمارها بر فراسنجه های pH، شاخص طعم و رنگ پوست در هیچ کدام از مراحل تاثیر معنی داری نداشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
445 -456
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633844 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!