تغییرپذیری رنگدانه های نورساختی، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین پینه کنگرفرنگی تحت تاثیر کاربرد محرک های متابولیتی

چکیده:
اسید سالیسیلیک (SA) و متیل جاسمونات (MeJA) به عنوان دو هورمون گیاهی با القای ساخت (سنتز) آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تحریک تولید و تجمع پروتئین کیناز ها، اکسیژن های رادیکال آزاد و اسمولیت هایی مانند پرولین نقش بسزایی در تولید متابولیت های ثانویه ایفاء می کنند. در این پژوهش تاثیر محرک های SA و MeJA بر تجمع امینواسید پرولین، محتوای اسید کلروژنیک و اسید کافئیک و همچنین غلظت رنگدانه های درونی پینه (کالوس) کنگرفرنگی بررسی شد. به این منظور نمونه‏های پینه کنگرفرنگی با پنج سطح 0، 50، 100، 200 و 250 میکرومولار SA و MeJA (الیسیتور) با چهار تکرار، در قالب طرح کامل تصادفی تیمار شدند. بر پایه نتایج به دست آمده تجمع پرولین و محتوای اسید کلروژنیک و اسید کافئیک تحت تاثیر غلظت های مختلف محرک‏های به کاربرده شده قرار داشتند. نکته جالب توجه اینکه بین این ترکیب ها و تاثیر محرک‏های مورداستفاده همبستگی مشاهده شد. به طوری که تحت تاثیر تیمار 100 میکرومولار SA بیشترین تجمع اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و پرولین مشاهده شد. افزایش سطح محرک ها از این مقدار،کاهش محتوای اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و میزان پرولین را به همراه داشت. در نمونه های تیمارشده با MeJA نیز نمونه های تیمارشده با متیل جاسمونات 100 میکرومولار بیشترین محتوای اسید کافئیک و پرولین را داشته و بیشترین میزان اسید کلروژنیک در تیمار 200 میکرومولار تجمع یافت همچنین بر پایه نتایج به دست آمده ممکن است بیان شود، اگرچه تولید متابولیت‏ها تحت تاثیر محرک‏های متابولیتی افزایش می یابند، بااین وجود افزایش غلظت محرک های متابولیتی بیش ازحد بهینه نتیجه عکس خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
435 -443
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633845 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!