تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد، کیفیت و کارایی مصرف آب گیاهان پیوندی و غیرپیوندی خربزه زرد جلالی در نظام آبیاری قطره ای

چکیده:
در این پژوهش از توده بومی خربزه زرد جلالی به عنوان پیوندک و از کدوهای تجاری رقم های شینتوزا (Shintozwa) و فرو (Ferro-RZ) به عنوان پایه استفاده شد. گیاهان پیوندشده روی کدو همراه با گیاهان خود پیوندی و غیر پیوندی در سه سطح آبیاری 60، 80 و 100 درصد، که به ترتیب برابر با 32/4984، 82/6124 و 41/7239 مترمکعب در هکتار بر پایه تخلیه رطوبتی خاک، تحت نظام آبیاری قطره ای ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش کم آبی سفتی گوشت میوه، محتوای نسبی آب برگ و سبزینه (کلروفیل) برگ گیاه کاهش یافت. مقایسه میانگین ها، نشان داد که عملکرد کل بیشترین (76/40 تن در هکتار) و کمترین (16/31 تن در هکتار) به ترتیب به پایه شینتوزا و گیاه خود پیوندی اختصاص داشت. تغییرپذیری نسبی تاثیر پیوند در افزایش عملکرد کل در پایه های شینتوزا و فرو در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی به ترتیب 07/23 و 19/14 درصد در شرایط تنش کم آبی بود. همچنین افزایش عملکرد ناشی از افزایش در وزن میوه بود به طوری که میانگین وزن میوه در پایه شینتوزا (51/3 کیلوگرم) و پایه فرو (59/3 کیلوگرم) در مقایسه با گیاهان غیر پیوندی (97/2 کیلوگرم) بیشتر بود. بین سطوح آبیاری شاهد و 80 درصد تفاوت معنی داری از نظر عملکرد و میانگین وزن میوه وجود نداشت. همچنین بیشترین (18/38 تن در هکتار) و کمترین (22/26 تن در هکتار) عملکرد بازارپسند به ترتیب به سطوح آبیاری 100 و 60 درصد اختصاص داشت. بیشترین (70/6 کیلوگرم بر مترمکعب) و کمترین (05/5 کیلوگرم بر مترمکعب) میزان کارایی مصرف آب به ترتیب به پایه های شینتوزا و گیاهان خود پیوندی مربوط بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
421 -434
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633846 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!