بررسی تاثیر تنش های دمایی و گرسنگی بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای در کشت میکروسپورهای رز (Rosa hybrida L.)

چکیده:
در این پژوهش نظام کشت میکروسپورهای (Microspore culture) جداشده در پانزده رقم رز بررسی شد. در آزمایش نخست تاثیر رقم های رز بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای میکروسپورها بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میکروسپورهای ‘Apollo’، ‘Amarosa’، ‘Majic’، ‘Candy’، ‘Exotic’و ‘Velvet’ در میان رقم های مورد بررسی بیشترین تقسیم های یاخته ای را انجام دادند. در آزمایش دوم تاثیر محیط های کشت TMG و AT3 با منابع قندی متفاوت (مالتوز، گلوکز و ساکارز) با یا بدون آمینو اسید لاکتوالبومین هیدرولیزات بر القای جنین زایی میکروسپورهای رز آزمایش شد. بالاترین میزان زنده مانی و تشکیل ساختارهای چندیاخته ای میکروسپورها در محیط کشت AT3 حاوی قند گلوکز و لاکتوالبومین هیدرولیزات به دست آمد. در آزمایش سوم اثر تنش های دمایی (°C25، °C4 به مدت چهارده روز و °C30 به مدت هفت روز) بر زنده مانی و تقسیم های یاخته ای میکروسپورها بررسی شد. اگرچه بالاترین درصد زنده مانی میکروسپورها در دمای °C25 به دست آمد، ولی میکروسپورها بیشترین تقسیم های یاخته ای خود را در تیمارهای تنشی نشان دادند. در آزمایش چهارم تاثیر تنش گرسنگی بر القای جنین در میکروسپورها آزمایش شد. در رقم Amarosa، تیمار گرسنگی به مدت سه روز در دمای °C4 باعث القای جنین شد. این نخستین گزارش القای جنین در میکروسپورهای رز است که باززایی جنین های به دست آمده مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
383 -395
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633849 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!