اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلول های کلراید آبششی در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kuttum) در مواجهه با تنش شوری

چکیده:
سازش پذیری با آب شور یک مرحله بسیار حساس و بحرانی در زندگی بچه ماهیان رودکوچ نظیر ماهی سفید دریای خزر می باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر محرومیت غذایی بر توسعه سلولهای کلراید آبششی در زمان سازش پذیری با آب شور انجام شده است. به این منظور بچه ماهیان سفید به دو گروه تقسیم بندی شدند: گروه کنترل در تمام طول دوره آزمایش در حد سیری ظاهری غذادهی شده و در گروه آزمایشی بچه ماهیان تحت تاثیر تیمار گرسنگی قرار گرفتند. بچه ماهیان به مدت 7 روز در معرض تنش شوری قرار گرفته و نمونه برداری از بچه ماهیان در روزهای دوم، سوم، چهارم و هفتم پس از تنش انجام شد. در نهایت فعالیت آنزیم پمپ سدیم پتاسیم آبششی، تعداد و اندازه سلولهای کلراید آبششی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محرومیت غذایی موجب کاهش سطح فعالیت آنزیم پمپ سدیم-پتاسیم آبششی و کاهش قطر، مساحت و محیط سلولهای کلراید آبششی شد (P<0.05). نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که محرومیت غذایی در بچه ماهیان سفید در زمان مواجهه با آب شور می تواند موجب ایجاد اختلال در توسعه سلولهای کلراید آبششی و در نتیجه عدم موفقیت در زمان سازش پذیری با آب شور گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.