اثر سطوح مختلف مکمل اینولین در جیره غذایی بر عملکرد رشد، بقا و برخی شاخص های خونی بچه ماهیان پاکوی قرمز Piaractus brachypomus

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر تعیین مقدار مناسب اینولین در جیره غذایی بچه ماهیان پاکوی قرمز Piaractus brachypomus و تاثیر آن بر عملکرد رشد، بقاء و برخی شاخص های خونی این ماهی می باشد. در این تحقیق یک جیره غذایی پایه به عنوان جیره شاهد و سه جیره غذایی آزمایشی شامل سه سطح اینولین 1، 2 و 3 درصد در سه تکرار منظور شد و بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه 14/0±31/2 گرم به مدت هشت هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که سطح پربیوتیک اینولین به میزان 2 درصد در جیره غذایی باعث افزایش میزان وزن نهایی و ضریب رشد ویژه و بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود (P<0.05). همچنین سطح پربیوتیک اینولین به میزان 2 درصد در جیره غذایی، میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون را نسبت به سایر تیمارها افزایش داد (P<0.05). از لحاظ نسبت کارایی پروتئین، درصد زنده مانی و پروتئین کل خون اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (P>0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پربیوتیک اینولین به میزان 2 درصد در جیره غذایی باعث بهبود عملکرد رشد و تغذیه و برخی فاکتورهای ایمنی شناختی خون ماهی پاکوی قرمز می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1634808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!