بررسی اثر تابش طولانی مدت امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین بر فعالیت سیستم 2β آدرنرژیک در روده باریک موش صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امواج الکترومغناطیس با فرکانس 300-0 هرتز و شدت 100 - 1/0 میلی تسلا، می توانند روی بسیاری از فعالیت های سلولی تاثیرگذار باشند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین (ELF) بر سیستم بتا آدرنرژیک روده باریک است.
مواد و روش ها
تعداد 21 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول، گروه آزمایش به مدت 75 روز در معرض امواج الکترومغناطیس (50 هرتز، 1 میلی تسلا) در دستگاه سلونوئید روشن قرار گرفتند. گروه دوم، گروه شاهد که در شرایط مشابه با گروه اول و در سلنوئید خاموش قرار گرفتند و گروه سوم، گروه کنترل که در شرایط معمول حیوان خانه نگهداری شدند. حلقه های جداشده ایلئوم در حمام بافتی متصل به ترانس دیوسر نیروی دستگاه پاورلب[1] A - D قرارگرفته و پاسخ تغییرات مکانیکی بافت به تجویز دوزهای 4-10 و 5-10 مولار داروی ایزوپروترنول ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA یک طرفه مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج
نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار (p≤0.05) انقباضات پایه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و شاهد بود. درحالی که میزان شل شدگی ایلئوم در پاسخ به دوزهای مختلف ایزوپروترنول (آگونیست گیرنده های بتا آدرنرژیک) در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد و کنترل معنی دار نبوده است.
نتیجه گیری
می توان چنین نتیجه گرفت، تاثیر درازمدت امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین ممکن است اثری بر فعالیت گیرنده های 2β آدرنرژیک در روده باریک نداشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
349 تا 355
لینک کوتاه:
magiran.com/p1635290 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!