برآورد اجزاء (کو)واریانس و پارامتر های ژنتیکی صفات وزن بدن در گوسفندان زندی با استفاده از روش آماری بیزی

چکیده:
در این مطالعه، اجزای (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد، در گوسفندان زندی، برآورد شدند. داده های مورد استفاده در این پژوهش، مربوط به صفات وزن های تولد (7684 رکورد)، شیرگیری (6131 رکورد)، شش ماهگی (3414 رکورد)، نه ماهگی (2698 رکورد) و یکسالگی (1680 رکورد) بودند که طی سال های 1370 تا 1390، توسط ایستگاه نخجیر جمع آوری شدند. اجزای (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی، به دلیل دقت بالای روش آماری بیزی مبتنی بر روش نمونه گیری گیبس، با این روش برآورد شدند. عوامل محیطی سال تولد، جنسیت بره، نوع تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی دار بودند و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. سن دام هنگام وزن کشی به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. مدل مناسب بر اساس کمترین مقدار واریانس خطا، برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یکسالگی به ترتیب، 5، 5، 2، 1 و 1 انتخاب شد. وراثت پذیری مستقیم صفات مذکور (بر اساس نتایج حاصل از مدل مناسب انتخاب شده) به ترتیب برابر 01/0 ±15/0، 003/0 ±26/0، 002/0 ±21/0، 003/0 ±26/0 و 001/0±26/0 محاسبه گردید. وراثت پذیری مادری برای صفات اوزان تولد و شیرگیری به ترتیب برابر 01/0±11/0 و 001/0±06/0 برآورد شد. با بالا رفتن سن بره و کاهش وابستگی به مادر، تنزل سهم اثرات مادری نسبت به اثرات ژنتیکی مستقیم مورد انتظار می باشد؛ لذا با افزایش سن به علت کاهش وابستگی بره به مادر، از اهمیت این اثر کاسته شد. وراثت پذیری پایین تا متوسط به دست آمده برای صفات مورد بررسی نشان می دهد که نتیجه انتخاب برای این صفات، سبب بهبود ژنتیکی کم تا حد متوسط می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1636327 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.