تاثیر تکاملی ملاتونین بر پلاستیسیته سیناپسی نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ در موش صحرایی محروم از بینائی

پیام:
چکیده:
مقدمه
تغییر در تجربه بینائی باعث ایجاد اختلال در ریتم های شبانه روزی می شود. در این مطالعه تاثیر محرومیت از بینایی در دوره بحرانی تکامل مغز و دریافت ملاتونین بر پلاستیسیته سیناپسی در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ مورد بررسی قرار گرفته است.
روش
مطالعه تجربی حاضر بر روی موش های صحرائی نر پرورش یافته در سیکل 12-12 ساعته روشنائی تاریکی (Light reared; LR) و تاریکی کامل (Dark reared; DR) انجام شد. حیوانات هر گروه به 3 زیر گروه 2، 4 و 6 هفته (16 تائی) تقسیم شدند. ابتدا پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی میدانی از دندریت نورون های CA1 ثبت شد. سپس، در نیمی از حیوانات هر گروه ملاتونین به درون بطن مغز تزریق گردید و دوباره پاسخ های میدانی ثبت شد. در نهایت با اعمال تحریک تتانیک تقویت دراز مدت (Lorg-term potertiation: LTP) القا شد.
یافته ها
هم زمان با افزایش سن از اندازه دامنه پاسخ های پایه حیوانات LR کاسته شد (01/0P<). محرومیت از بینائی و دریافت ملاتونین باعث افزایش دامنه پاسخ های پایه حیوانات گردیده (01/0P<) و مانع از القای LTP در مدارهای ناحیه CA1 شد. در مقایسه با موش های LR، دریافت ملاتونین در موش های محروم از بینائی تاثیر مخرب کمتری بر القای LTP در ناحیه CA1 داشت (001/0P<).
نتیجه گیری
محرومیت از بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز طی یک روند وابسته به زمان باعث افزایش فعالیت پایه سیناپسی در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرائی شده و القای LTP در این نورون ها را تضعیف می کند. هم چنین، محرومیت از بینائی با تاثیر مخرب دریافت ملاتونین بر القای LTP در نورون های ناحیه CA1 طی یک روند وابسته به زمان مقابله می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
689 -702
لینک کوتاه:
magiran.com/p1637640 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.