تاثیر هیدروژئومورفولوژی آبخوان دشت نورآباد ممسنی برمنابع آب زیرزمینی منطقه با استفاده از GIS

چکیده:
هیدروژئومورفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه اشکال ناهمواری های ناشی از عمل آب می پردازد منطقه مورد مطالعه شامل آبخوان دشت نورآباد در محدوده حوضه آبریز دشت نورآباد از زیرحوضه های آبریز هندیجان جراحی در شمال غرب استان فارس می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناخت و تبیین عوامل ژئومورفولوژی دشت و ارتباط آن ها با منابع آب زیرزمینی و نیز تهیه نقشه های کاربردی در راستای شناخت و مدیریت محیط در این آبخوان، تدوین شده است. در این پژوهش روش میدانی و تحلیل آماری است. از روش درون یابی جهت بررسی ژئومورفولوژی منطقه و ارتباط آن با آبهای زیرزمینی دشت و ترسیم نقشه ها از روش همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین اشکال ژئومورفولوژی با پارامتر های منابع آب استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مخروطه افکنه ها ، دشت سیلابی، گسل ها و مسیل ها از عوامل موثردر بر منابع آب زیرزمینی دشت به شمار می آیند. همچنین کیفیت منابع آبی دشت نشان می دهد هدایت الکتریکی در بخش های جنوبی و مرکزی آبخوان دشت بیشتر است به دلیل وجود سازندهای گچی و مارنی که در بخش های جنوبی وجود دارد. و اسیدیته آب در کل منطقه حدود7 وخنثی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1639379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.