بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت هزینه بانوان برای کنترل افزایش وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
چاقی یکی از معضلات اقتصادی برای کشور بوده و شیوع آن سلامت عمومی را به خطر انداخته است. این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بانوان برای کنترل افزایش وزن انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه در سال 1393 و با مشارکت 450 نفر از بانوان شهر مشهد انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس، از بین مراجعین به پارک ملت شهر مشهد انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن به کمک شاخص آلفا کرونباخ (7/0<α) تایید شد. داده ها از طریق مصاحبه حضوری جمع آوری و با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافته ها
از میان بانوان مورد مطالعه 86 درصد مایل به پرداخت هزینه جهت کنترل افزایش وزن بودند و میانگین هزینه ماهیانه که بانوان جهت کنترل وزن مایل به پرداخت آن بودند، 82311 تومان برآورد شد. افزایش سطح درآمد ماهیانه خانوار (0.05>p)، افزایش اثرات اجتماعی چاقی ((0.05>p) ، افزایش سطح آگاهی از عوارض چاقی (0.05>p) منجر به افزایش تمایل به پرداخت هزینه جهت کنترل افزایش وزن شده، اما افزایش قیمت پیشنهادی ((0.01>p) تمایل به پرداخت را کاهش می دهد.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر شناخت از عوارض چاقی بر تمایل به پرداخت، لازم است سیاست گذاران بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی مناسب در خصوص اثرات بهداشتی، اجتماعی و حتی اقتصادی معضل چاقی در جامعه، انگیزه تمایل به پرداخت افراد جهت کنترل این معضل را افزایش دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1639715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!