درد، آستانه درد فشاری و ناتوانی افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی پس از یک جلسه سوزن زدن خشک

چکیده:
مقدمه
سندرم درد مایوفاسیال (Myofascial pain syndrome یا MPS) یک مشکل شایع و یکی از اختلالات غیر مفصلی اسکلتی- عضلانی است که با درد موضعی و ارجاعی در اثر نقاط ماشه ای فعال در بافت عضله مشخص می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثرات یک جلسه سوزن زدن خشک بر افراد دارای نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی بود.
مواد و روش ها
23 فرد مبتلا به نقطه ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی وارد مطالعه شدند. داده های شدت درد بر اساس مقیاس خطی- دیداری (Visual Analogue Scale یا VAS) و شاخص ناتوانی فرد بر اساس امتیاز نسخه فارسی پرسش نامه شاخص ناتوانی گردن (Neck Disability Index-Iranian version یا NDI) ثبت گردید. کلیه داده ها قبل و یک هفته بعد از مداخله و آستانه درد فشاری با استفاده از آلگومتر قبل، بلافاصله بعد و یک هفته بعد از مداخله جمع آوری شد.
یافته ها
بین میانگین آستانه درد فشاری در سه زمان (قبل، بلافاصله بعد و یک هفته بعد از مداخله) اختلاف معنی داری مشاهده شد (001/0 > P)؛ به طوری که آستانه درد فشاری بلافاصله بعد از مداخله کاهش معنی داری را نشان داد (001/0 = P)، اما یک هفته بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی داری افزایش یافت (001/0 = P). میانگین شاخص ناتوانی و شدت درد افراد، یک هفته بعد از مداخله کاهش معنی داری را نشان داد (001/0 > P).
نتیجه گیری: یک جلسه سوزن زدن خشک در افراد مبتلا به نقاط ماشه ای فعال عضله تراپزیوس فوقانی، باعث بهبود معنی دار ناتوانی، شدت درد و همچنین، آستانه درد فشاری یک هفته بعد از مداخله می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641079 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!