همبستگی سطح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین با بیماری ایسکمی قلب در زنان یائسه؛ یک مطالعه جمعیتی

پیام:
چکیده:
زمینه
شواهد ضد و نقیضی پیرامون نقش آدیپونکتین در بیماری های قلبی - عروقی وجود دارد و نقش ویسفاتین نیز در پاتوژنز بیماری های عروق کرونر مطرح شده است.
مواد و روش ها
تعداد 378 زن یائسه از 13 خوشه بندر بوشهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. شیوع ایسکمی قلبی براساس سیستم کدگذاری مینوسوتا با بکارگیری نوار قلب در حالت استراحت با 12 لید انجام گرفت. سطوح سرمی آدیپونکتین و ویسفاتین توسط روش الیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
تعداد 159 نفر (41/8درصد) دچار بیماری ایسکمی قلبی بودند. تفاوتی میان زنان با بیماری ایسکمی قلبی با زنان یائسه طبیعی، در سطح سرمی آدیپونکتین، یافت نشد؛ اما زنان دچار بیماری ایسکمی قلبی غیر دیابتی در مقایسه با زنان یائسه غیر دیابتی دارای سطح بالاتری از ویسفاتین بودند (میانگین هندسی 1/84± 3/05 نانوگرم در میلی لیتر در مقایسه با 1/90±2/52 نانوگرم در میلی لیتر؛ 0/023=P). در آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه، سطوح بالاتر ویسفاتین، با شیوع بالاتر بیماری ایسکمی قلبی در زنان یائسه غیر دیابتی، پس از تعدیل سن، عوامل خطرساز قلبی - عروقی و hs-CRP، همبستگی معنی داری از خود نشان دادند (0/027=P و 9/68-1/14:CI و 3/26=OR).
نتیجه گیری
آدیپونکتین در زنان یائسه، با بیماری ایسکمی قلبی همبستگی ندارد ولی سطح سرمی ویسفاتین به صورت مستقل از عوامل خطر ساز قلبی – عروقی، با بیماری ایسکمی قلبی در زنان یائسه غیر دیابتی، همبستگی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1011 -1021
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641781 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!