چالش پیروی از رژیم های مراقبتی - درمانی در بیماران مزمن: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه
پیروی از رژیم های درمانی مراقبتی، جهت دستیابی به ارتقاء سلامت، بهبود کیفیت زندگی و مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه بسیار حیاتی است. با این حال بار بیماری های مزمن به علت عدم پیروی در سطح جهان همچنان رو به رشد است. شناخت چالش های درک شده، می تواند موجب تسهیل برنامه ریزی برای افزایش پیروی گردد. این مطالعه با هدف تبیین چالش های درک شده بیماران مزمن در عدم پیروی از رژیم های تجویزی انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا گرانهیم و لاندمن (Graneheim & Lundman) در سال 1394 انجام شد. 34 مشارکت کننده مبتلا به بیماری های مزمن شایع، به صورت هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار عمیق جمع آوری و همزمان با جمع آوری داده ها، تحلیل آنها به صورت مقایسه ای با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی قراردادی انجام گرفت.
یافته ها
داده ها منجر به استخراج چهار درون مایه اصلی، شامل نقص در امکان پذیری رعایت توصیه ها به دنبال از خودگذشتگی برای خانواده، ناکامی در مواجهه با تعارض کار و توصیه ها، شکست در تداوم و ناتوانی در انطباق خود با توصیه ها، بار منفی و سنگین هزینه های رژیم های تجویزی و حصار القایی و محدودکننده باورها گردید. این درونمایه ها بیانگر ماهیت چالش ها در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی (فرهنگی و اقتصادی) بیماران مزمن در پیروی از رژیم های مراقبتی درمانی بود.
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد که چالش های درک شده از تنوع و پیچیدگی خاصی برخوردار است، اگرچه بعضا درونی و فردی هستند، اما برخی از آنها بیرونی و خارج از اراده و کنترل شخص است. لذا لازم است سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سلامت با توجه به ماهیت، تنوع و پیچیدگی این موانع درک و شناخته شده برای تسهیل در روند پیروی بیماران از رژیم های مراقبتی درمانی برنامه ریزی و مداخله نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
989 -1004
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641785 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!