ارتباط بیماری های آلرژی و عوامل حساسیت زای استنشاقی بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر

پیام:
چکیده:
زمینه
شیوع بیماری های حساسیتی (آلرژی) در جهان و ایران رو به افزایش است. عوامل حساسیت زا (آلرژن) نقش مهمی در ایجاد این بیماری ها دارند. از آنجا که آلرژن های استنشاقی بخش مهمی از این آلرژن ها را شامل می شوند، در این مطالعه به بررسی فراوانی آلرژن های استنشاقی و ارتباط آنها با بیماری های آلرژی بر اساس واکنش پذیری تست پوستی پریک پرداخته شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه با استفاده از 22 آلرژن استنشاقی شایع و بر اساس تست آلرژی پریک که بر روی 1100 بیمار آلرژی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد، فراوانی این آلرژن ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
شدت واکنش تست آلرژی پریک و شدت بیماری با آلرژن های استنشاقی به ترتیب با گرده علف هرز شور (1/21 درصد، 001/0P꞊)، علف هرز سلمه تره (14 درصد، 001/0P꞊) و مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس (9 درصد، 001/0P꞊) مرتبط بود. همچنین در این بیماران فراوانی آلرژن های استنشاقی به ترتیب شامل مایت گرد و غبار منزل (69 درصد)، پر پرندگان (8/60 درصد)، گرده علف هرز شور (9/59 درصد) و قارچ ها (6/59 درصد) بود.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که آلرژن های استنشاقی خارج منزل نظیر گرده علف هرز شور و علف هرز سلمه تره بیشترین حساسیت زایی را در بیماران مبتلا به آلرژی و آسم در استان بوشهر دارند، در حالی که فراوانی آلرژن های استنشاقی درون منزل نظیر مایت، قارچ و پر پرندگان در این بیماران بیشتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
962 -971
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641791 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!