مطالعه وضعیت متیلاسیون ژن های _NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2 در جمعیت بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران

پیام:
چکیده:
زمینه
غربالگری ماموگرافی برای تشخیص سرطان پستان در زنان جوان نتایج مثبت و منفی کاذب نشان می دهد و بنابراین برای تشخیص سرطان پستان در مراحل ابتدایی نیاز به یک روش غیرتهاجمی و کم هزینه دیگر نیز هست. تغییرات متیلاسیون DNA یکی از رایج ترین تغییرات مولکولی در سرطان های انسانی و از جمله سرطان پستان است. بنابراین بررسی الگوی متیلاسیون بافت ها می تواند در تشخیص زود هنگام سرطان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شباهت الگوهای متیلاسیون یافت شده در نمونه های توموری و در پلاسما، کاربرد بالقوه شناسایی مولکولی سرطان پستان، بر پایه خون را نشان می دهد. هدف از این بررسی ارزیابی قابلیت متیلاسیون پروموتور برای تشخیص بالینی سرطان پستان است.
مواد و روش ها
به منظور بررسی متیلاسیون پروموتور برای تشخیص بالینی سرطان پستان 21 بافت توموری و 21 بافت نرمال مورد مطالعه قرار گرفتند. وضعیت متیلاسیون 6 ژن (NANOG1، RASSF1A، SFN، CASP8، WIF1 و CTSL2) با استفاده از روش PCR مختص متیلاسیون (MS-PCR) آنالیز شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد ژن NANOG در 7/94 درصد نمونه های توموری و 100 درصد نمونه های سالم، ژن RASSF1A در 5/9 درصد بافت های توموری و صفر درصد بافت های سالم، ژن SFN در 3/14 درصد نمونه های توموری و 8/27 درصد نمونه های سالم، ژن CASP8 در 30 درصد نمونه های توموری و 5/23 درصد نمونه های سالم، ژن WIF1 در 80 درصد نمونه های توموری و 8/27 درصد نمونه های سالم و ژن CTSL2 در 6/28 درصد نمونه های توموری و 5/23 درصد نمونه های سالم متیله بود. آنالیز داده ها توسط آزمون فیشر ارتباط معنی داری بین این نتایج نشان نداد (05/0
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دادند که وضعیت متیلاسیون 6 ژن برای افتراق دو گروه سرطانی و نرمال کافی نبوده است. این مطالعه مشکلات متدولوژی (MSPCR) استفاده شده در ارزیابی مارکرهای متیلاسیون برای ارزیابی وضعیت متیلاسیون به عنوان بیومارکرهای تشخیصی را نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
940 -950
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641793 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!