ارتباط پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان

پیام:
چکیده:
زمینه
کاتاراکت کدورت قابل رویت عدسی چشم و علت اصلی نابینایی قابل برگشت در جهان است. استرس اکسیداتیو به عنوان فاکتور اصلی تشکیل کاتاراکت شناخته می شود. پروتئین HSP70-2 یک چاپرون مولکولی است که برای بقا سلول در شرایط استرس ضروری می باشد. ژن HSP70-2 در ناحیه آنتی ژن لکوسیتی انسانی کلاس ΙΙΙ قرار دارد. این ژن پروتئینی القاپذیر را کد می کند. یکی از شناخته شده ترین پلی مورفیسم های HSP70-2، 1267 A/G می باشد که در ناحیه کد کننده است. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 در بیماران مبتلا به کاتاراکت می باشد.
مواد و روش ها
این بررسی مورد- شاهدی شامل 118 بیمار مبتلا به کاتاراکت و 122 فرد سالم به عنوان گروه کنترل بود. DNA ژنومی از لکوسیت های خون محیطی استخراج گردید و تعیین ژنوتیپ به روش PCR-RFLP انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار MedCalc ویرایش 1/12 صورت گرفت.
یافته ها
فراوانی الل G به طور قابل توجهی در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (به ترتیب 36/0 و 24/0). ژنوتیپ GG پلی مورفیسم HSP70-2 1267A/G در گروه بیمار فراوانی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشت (به ترتیب 19/21 و 20/8 درصد). احتمال ابتلا به بیماری در افراد دارای ژنوتیپ GG حدود 2/3 برابر نسبت به افراد دارای ژنوتیپ AA بیشتر بود (005/0P=).
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می کند احتمالا پلی مورفیسم HSP70-2 1267A/G در افزایش حساسیت ابتلا به کاتاراکت در جمعیت مورد مطالعه نقش دارد. به هر حال جهت تایید نتایج به دست آمده مطالعات چندگانه و تصادفی با گروه های جمعیتی بزرگ تر مورد نیاز است
زبان:
فارسی
صفحات:
931 -939
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641794 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!