بررسی ویژگی های شاخص آثار قائم مقام فراهانی

چکیده:
«میرزا ابوالقاسمقائم مقام» از شخصیت های سیاسی تاثیرگذار بر تاریخ معاصر ایرانبوده است که در ادبیات فارسی نیز آثارارزنده ای دارد. آنچه باعث می شود که محققان امروز بتوانند با قسمت اعظم هنر نظمونثر قائم مقام بهتر و کامل ترآشنا شوند، بررسی دقیق و موشکافانه آثار منظوم و منثور وی، معرفی ویژگی های شاخصآثارش وارائه نمونه ها و شواهد کافی در هر مورداست. برای دستیابی به این هدف، ابتدا پیشینه تحقیق و تا حد ممکن، ویژگی های بنیادین آثار منثور و منظوم قائم مقام فراهانی ذکر شده است؛ سپس ضمن بیان نمونه های بارز، به ارزیابی آن ها پرداخته شده، و برای نتیجه گیری راحت تر و منسجم تر، در جدولی جداگانه ارائه شده اند.
ازجمله ویژگی های آثار قائم مقام، می توان به بیان دردهای سیاسی با الفاظ خوش آهنگ، حذف عناوین و القاب نامه ها، صراحت لهجه، ترکیب سازی، گرایش نداشتن به مضامین عاشقانه، باستان گرایی و نظایر آن اشاره کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1641999 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!