تاثیر دارواش موخور (Loranthus europaeus) بر برخی عناصر غذایی و صفات مورفولوژیک برگ درختان کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های حوزه یاسوج

چکیده:
به منظور ارزیابی اثر دارواش موخور بر میزان عناصر غذایی ماکرو (پتاسیم، سدیم، فسفر) و میکرو (آهن و روی) و نیز خصوصیات مورفولوژیک برگ شامل سطح برگ، سطح ویژه، وزن خشک و وزن مخصوص برگ درخت میزبان، گونه کیکم به عنوان میزبان رایج دارواش موخور در بخشی از جنگل های وزگ حوزه یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد انتخاب شد. برای انجام این تحقیق هفت اصله درخت کیکم مبتلا به دارواش موخور و در مجاورت هریک، درختی سالم با وضعیت ظاهری تقریبا مشابه به عنوان درخت شاهد انتخاب گردید. نمونه گیری برگ از شاخه های دارواش، شاخه های آلوده و سالم درختان آلوده و همچنین از شاخه های درختان شاهد با رعایت جهت نمونه گیری یکسان به منظور مقایسه میزان عناصر انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عناصر سدیم، پتاسیم، آهن و روی در برگ دارواش موخور بیشتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. اما مقدار فسفر در برگ دارواش موخور کمتر از شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و درختان شاهد بود. مقدار سدیم در شاخه های آلوده بیشتر از شاخه های سالم درختان آلوده و شاهد بود. همچنین اختلاف معنی داری میان صفات مورفولوژیک برگ شاخه های سالم و آلوده درختان آلوده و شاخه های درختان شاهد کیکم مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حکایت از آن داشت که دارواش موخور باعث اختلال در تعادل برخی عناصر غذایی در درختان میزبان شده، اما تاثیری بر روی صفات مورفولوژیک برگ شامل سطح، سطح ویژه، وزن خشک و وزن مخصوص برگ درختان میزبان نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.