مقایسه جذب عناصر کادمیوم و روی در دو گونه اکالیپتوس

چکیده:
گیاه پالایی یکی از روش‏های نوین در حذف آلاینده ها به شمار می‏آید. این تحقیق با هدف مقایسه میزان جذب فلزات سنگین کادمیوم و روی توسط دو گونه اکالیپتوسEucalyptus microtheca و Eucalyptus camaldulensis انجام شد. نهال‏های شش‏ماهه و یک‏دست اکالیپتوس برای اعمال تیمار کادمیوم (غلظت‏های 5، 10 و 15 میلی گرم به کیلوگرم) و روی (غلظت‏های 1، 3 و 10 میلی گرم به کیلوگرم ) در نظر گرفته شد. برای انجام آزمایش از 18 نهال از هر گونه استفاده گردید. سپس از برگ، ریشه و ساقه هر نهال در سه تکرار جداگانه نمونه برداری شد. عصاره‏گیری نمونه ها با استفاده از روش هضم اسیدی انجام و غلظت عناصر با استفاده از دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جذب روی بین برگ‏های دو گونه میکروتکا و کامالدولنسیس با میانگین 6/518 و 5/426 و همچنین بین ریشه های آنها با میانگین 2/476 و 2/382 اختلاف معنی‏داری وجود داشت. اما ساقه ها در دو گونه تفاوت معنی‏داری در جذب روی نشان ندادند. همچنین میزان جذب کادمیوم در دو گونه میکروتکا و کامالدولنسیس به ترتیب با میانگین 9/124 و 7/179 در برگ‏ها و 8/435 و 7/399 در ریشه ها تفاوت معنی‏داری را نشان داد. به علاوه اینکه دو گونه اکالیپتوس در سطوح کم در جذب روی و کادمیوم خاک اختلاف چندانی باهم نداشته اما با افزایش غلظت روی (از 1 به 3 میلی مول) و کادمیوم (از 10 به 15 میلی مول)، E. microtheca نسبت بهE. camaldulensis بهتر عمل کرده است. با توجه به استفاده از دو گونه فوق در جنگل کاری ها با هدف گیاه‏پالایی، گونه E. microtheca، کارایی بهتری را در جذب کادمیوم و روی نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642074 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!