مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی

چکیده:
زعفران از جمله محصولات صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسوب می شود و زعفران کاران برای ارتقای کیفیت و عملکرد زراعی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند. ازاین رو پرداختن به رفتار اطلاع یابی و شناسایی مقوله ها، منابع و راهبردهای اطلاع یابی و چالش ها و مشکلات موجود می تواند در سیاست گذاری و تصمیم گیری های مقتضی یاری رسان متولیان امر باشد. ازاین رو پژوهش کاربردی حاضر باهدف مقایسه رفتار اطلاع یابی زعفران کاران نمونه و عادی استان خراسان جنوبی به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زعفران کاران استان خراسان جنوبی است (17387N=) که از طریق فرمول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ایتعداد 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد پیاز زعفران (با میانگین 58/3 از 5)، آفت کش ها و کودها (با میانگین 56/3) و کارگر مزرعه (با میانگین 54/3) به ترتیب مهم ترین مقوله های اطلاع یابی دو گروه زعفران کاران بوده است. منابع کسب اطلاعات برای دو گروه بیشتر شامل مراجعه به تجارب قبلی (با میانگین 68/2 از 5)، زعفران کاران هم جوار (با میانگین 67/2)، تماس با افراد مطلع (با میانگین 64/2) و سایر اعضای خانواده (با میانگین 64/2) است. همچنین ارائه اطلاعات به زبان محلی (با میانگین 4 از 5)، توسط افراد بومی(با میانگین 98/3)، واضح و قابل فهم بودن(با میانگین 98/3) و کم هزینه بودن (با میانگین 82/3) از مهم ترین معیارهای هدایت کننده رفتار اطلاع یابی دو گروه مورد مطالعه بوده است. زعفران کاران با مشکلات مشترکی همچون عدم توجه کارشناسان به نیاز کشاورزان (با میانگین 57/3 از 5)، کافی نبودن کارشناسان فنی(با میانگین 42/3) روبرو هستند. همچنین مشخص شد که بین رفتار اطلاع یابی و میزان عملکرد دو گروه زعفران کاران عادی و نمونه رابطه معناداری وجود ندارد (r= -0.08 و p= 0.133). با توجه به یافته های تحقیق مبنی بر عدم توجه کارشناسان کشاورزی به نیازهای اطلاعاتی زعفران کاران به عنوان اصلی ترین مشکل (با میانگین 47/3 از 5)، پیشنهاد می شود سازمان ترویج کشاورزی خراسان جنوبی دوره های آموزشی مربوطه را مبتنی بر نیازهای زعفران کاران طراحی و اجرا کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -334
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642308 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.