بررسی ژنوتیپ های مختلف برنج از نظر مقاومت به بیمارگر Pyricularia oryzae

چکیده:
بیماری بلاست (Pyricularia grisea Sacc) تهدید جدی برای تولید برنج می باشد. تعداد هشت ژنوتیپ برنج به همراه دو رقم نعمت (شاهد مقاوم) و بی نام (شاهد حساس) برای مقاومت به بیماری بلاست در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش تحت شرایط مزرعه و گلخانه انجام گرفت. نتایج آزمایش مزرعه ای بر اساس صفات تیپ آلودگی، شدت بلاست خوشه، پیشرفت بیماری بلاست برگی و خوشه نشان داد که ژنوتیپ های B40، بی نام و IRBLZT-T از نظر بیماری بلاست حساس هستند و سه ژنوتیپ برنج (IRBLKP-K60، IRBLZ5-CA و نعمت) سطح بالاتری از مقاومت به بلاست برگی و خوشه را دارا بودند. هم چنین ژنوتیپ های FLAGMAN و GAMMA که بیشترین آلودگی خوشه را داشتند به طور معنی داری بلاست برگی کمتری را نشان دادند. گروه بندی ژنوتیپ های برنج مورد مطالعه بر اساس صفات گلخانه ای (تیپ آلودگی و تعداد لکه اسپورزا) از طریق تجزیه خوشه ایبا استفاده از الگوریتم UPGMA و مقیاس تشابه همبستگی، ژنوتیپ ها را به دو گروه تقسیم بندی نمود. گروه اول شامل ژنوتیپ های FLAGMAN، نعمت، IR1552، IRBLTA2-RE، IRBLKP-K60 و GAMMA بوده که این ژنوتیپ ها از نظر تیپ آلودگی بین صفر تا 2 قرار گرفته و واکنش مقاومت را نشان دادند. این ژنوتیپ ها را می توان به عنوان والد بخشنده برای اصلاح ارقام با مقاومت پایدار مورد استفاده قرار داد. گروه دوم شامل ژنوتیپ های IRBLZT-T،IRBLZ5-CA، بی نام و B40 بوده که این ژنوتیپ ها از لحاظ تیپ آلودگی در گروه حساس قرار داشته و تولید لکه های اسپورزا نمودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642503 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!