خالص سازی و تعیین ویژگی های لیپاز گوارشی سن معمولی گندم، (Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae

نویسنده:
چکیده:
دانه های گندم حاوی 13-8 درصد چربی در ژرم پلاست خود هستند که در سطح مولکول های نشاسته قرار گرفته و سبب افزایش کیفیت آرد حاصل می شوند. حشرات برای استفاده از منابع غذایی به آنزیم های گوارشی وابسته هستند. علیرغم اینکه چربی ها بخش قابل توجهی از مولکول های غذا را تشکیل می دهند، اما پژوهش های کمی در مورد آنزیم های تجزیه کننده آنها انجام شده است. در این پژوهش، آنزیم لیپاز گوارشی از معده سن معمولی گندم، Eurygaster integriceps که آفت اصلی گندم در ایران است خالص سازی و تعیین ویژگی شد. فرآیند خالص سازی، آنزیمی با وزن مولکولی 4/25 کیلودالتون، بازیابی 58/19 درصد، نسبت خالص سازی 70/69 و فعالیت ویژه 37/2 میکرومول بر میلی گرم پروتئین را نشان داد. آزمایش های اسیدیته و دمای بهینه بیشترین فعالیت آنزیمی را در اسیدیته 6 و دمای 25 درجه سلسیوس نشان دادند. انکوباسیون آنزیم در این مقادیر نشانگر ثبات آنزیمی به مدت 3-1 ساعت بود. غلظت های مختلف EDTA و PMSF برای مشخص کردن ویژگی مکان فعالیت آنزیم استفاده شدند. غلظت های مختلف EDTA تاثیری بر فعالیت آنزیمی نداشت اما PMSF به طور معنی داری آن را کاهش داد. تجزیه و تحلیل کینتیک، بازدارندگی مخلوط PMSF را روی لیپاز خالص شده سن گندم نشان داد. مطالعه لیپازهای حشرات به دلیل نقش هیدرولیزکنندگی آنها علیه بازدارنده-های پروتئازی استفاده شده در گیاهان تراریخته اهمیت دارد و می تواند راهگشای مدیریت پایدار آفات از طریق گیاهان تراریخته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642507 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!