خواص حشره کشی اسانس های دو گونه از گیاهان جنس اکالیپتوس و قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium روی شته جالیز، Aphis gossypii Glover

چکیده:
به دلیل اثرات منفی سموم حشره کش متداول، جستجوی ترکیبات حشره کش سازگار با محیط ضروری می باشد. در تحقیق حاضر، فعالیت حشره کشی اسانس های اکالیپتوس گونه های Eucalyptus microtheca Muell. و E. spathulata Hook. و قارچ حشره کش Lecanicillium muscarium (Zare & Grams) روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glov. (Aphididae) ارزیابی شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج و تجزیه ی شیمیایی آنها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف سنج جرمی انجام شد. ترکیب های 8،1-سینئول (77/33%) و آلفا-پینن (14/11%) در اسانس E. microtheca و 8،1-سینئول (63/42%) و اکتان (90/19%) در اسانس E. spathulata به عنوان اجزای اصلی شناسایی شدند. شته ی جالیز حساسیت بالایی به اسانس های مورد مطالعه نشان داد و مقادیر غلظت کشنده ی 50 درصد برای گونه های E. spathulata و E. microtheca به ترتیب 366/12 و 952/15 میکرولیتر بر لیتر محاسبه شد. غلظت کشنده ی 50 درصد یک روزه قارچ 109×203/5 اسپور در میلی لیتر برآورد شد. با افزایش زمان، مقدار غلظت کشنده ی 50 درصد کاهش یافته و بعد از 5 روز به 102×583/8 اسپور در میلی لیتر رسید. اثرات سینرژیستی اسانس ها در غلظت های زیرکشنده دیده شد اما با افزایش غلظت اسانس ها این اثر به صورت آنتاگونیستی دیده شد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اسانس های E. microtheca و E. spathulata و قارچ حشره کش L. muscarium می توانند به عنوان جایگزین هایی بی خطر برای سموم شیمیایی در مدیریت شته ی جالیز معرفی شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1642509 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!