بررسی عوامل موثر برتجزیه علف کش های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آفت کش های تاریخ منقضی در سراسر جهان به عنوان یک چالش زیست محیطی مطرح می باشند. از این رو برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی ناشی از این سموم نیازمند شناخت کافی از عوامل موثر بر تجزیه آن ها به منظور برنامه ریزی دقیق و مطمئن هستیم. هزینه بازسازی و یا معدوم سازی آفت کش های تاریخ منقضی در مواردی از تولید اولیه آفت کش ها نیز بیشتر است.
روش بررسی
این تحقیق به منظور بررسی امکان به کارگیری سموم تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است. به این منظور آزمایش های کنترل کیفی نمونه ها براساس دستورالعمل های فائو، CIPAC و شرکت های سازنده آفت کش ها انجام شد.
یافته ها
نتایج حاصل براساس گروه های مختلف آفت کش، حالت فیزیکی فرمولاسیون علف کش ها، شرکت های تولید کننده، تاریخ تولید علف کش ها و موقعیت اقلیمی انبارهای نگهداری آن ها دسته بندی گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون Chi-Square جهت تعیین اختلاف بین متغیرهای مورد مطالعه و آزمون ریسک (Risk) جهت نشان دادن ریسک نسبی تجزیه شدن با کمک نرم افزار SPSS-18 انجام شد.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد همبستگی معنا داری بین مدت زمان پس از تولید علف کش ها و درصد تجزیه شدن آن ها وجود دارد. درصد تجزیه در حشره/کنه کش های تاریخ منقضی بیشتر از علف کش ها و درصد تجزیه علف کش های تاریخ منقضی بیشتر از قارچ کش ها بود. درصد تجزیه علف کش هایی که در داخل کشور فرموله شده بودند معادل 52 درصد و علف کش های هندی/ چینی معادل 67 درصد بود. نتایج نشان داد که علف کش های مایع معادل 55 درصد و علف کش های جامد معادل 26 درصد تجزیه شده بودند. همچنین بین چهار منطقه آب و هوایی محل های نگهداری علف کش ها به لحاظ تجزیه شدن و ماندگاری رابطه آماری معنی داری وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
599 -614
لینک کوتاه:
magiran.com/p1643391 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.