بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بروجرد در سال 1393

چکیده:
مقدمه
بیگانگی از کار نوعی احساس شناختی است که به جدایی فرد از کار و محیط کار اشاره دارد و شامل ابعادی چون بی قدرتی، بی-معنایی، بی هنجاری و انزوا می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاهی شهرستان بروجرد در سال 1393انجام گردید.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر بر اساس نوع داده ها یک تحقیق کمی است و از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن، مطالعه ای میدانی است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می باشد. تعداد 169 نفر شرکت کننده به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با داشتن معیار های ورود؛ مدرک دیپلم و بالاتر، شاغل در بیمارستان های چمران و امام خمینی(ره) شهرستان بروجرد در سال1393 وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بیگانگی از کار استفاده شد که، پایایی آن با آلفای کرانباخ برابر84/0 مورد تایید قرار گرفت، سپس به صورت خودایفایی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین میزان بیگانگی از کار و متغیرهای مورد مطالعه شامل وضعیت تاهل) 289/0 r=027/0 p=)، جنسیت ( 000/0p=، 325 /0r=) تحصیلات (000/0p=، 456/0r= ) پست سازمانی (000/0p=، 252/0 r=) دو پست سازمانی (مدیر و غیر مدیر) (005/0p=، 469/0r= ) بود.
نتیجه گیری
بین بیگانگی از کار با متغیرهای مشخصات فردی و شغلی پرستاران همبستگی مستقیم و متوسطی وجود دارد. لذا توجه به این مسئله از جانب مدیران سازمان ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1644187 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.