اثر غلظتهای مختلف اسپور و طول دوره شبنم بر بیماری زایی قارچهایFusarium oxysporum و Alternaria alternata (Fr.)keissl در کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه

چکیده:
تلخه(.Acroptilon repensl) گیاهی چند ساله و مهاجم مهاجم با قابلیت رقابتی بسیار بالا است و یکی از مهم ترین علف های هرز مشکل ساز در دنیا می باشد. این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیک تلخه با استفاده از قارچ های Schlecht .Fusariumoxysporum وAlternariaalternata (Fr.)keisslوتعیین غلظت مناسب در شرایط رطوبتی مطلوب جهت بررسی توسعه بیماری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1390 صورت گرفت. در آزمایش اول به منظور تعیین بهترین غلظت سوسپانسیون حاوی اسپور تیمارها، غلظت های مختلف مایه تلقیح هر دو قارچ (107، 106،105 و104 اسپور در یک میلی لیتر آب مقطر) در نظر گرفته شد. در آزمایش دوم تاثیر طول دوره شبنم (3، 6، 12، 24 و 48 ساعت) بر بیماری زایی قارچ ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت سوسپانسیون حاوی اسپور و نیز طول دوره شبنم باعث بیماری زایی بیشتر شد. به علاوه غلظت های 106 و 107 و مدت زمان 48 ساعت نقطه شبنم موثرترین تیمارها بودند. سوسپانسیون اسپور قارچ هایF. oxysporumوA. alternataبا غلظت 107 در دوره شبنم 48 ساعت، وزن خشک علف هرز تلخه را نسبت به شاهدبه ترتیب72 و 68 درصد کاهش دادند. هم چنین در تیمارهای مذکور سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری نسبت به شاهد 73 درصد و 68 درصد افزایش داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1644862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.