بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه ی توده ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به بروز روزافزون چاقی در افراد نوجوان، در این مطالعه ارتباط الگوی غذایی DASH (رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون) با بروز چاقی و تغییرات نمایه ی توده ی بدنی در نوجوانان بررسی شد.
مواد و روش ها
این مطالعه ی کوهورت در قالب مرحله ی 4 تا مرحله ی 5 مطالعه ی قند و لیپید تهران روی 629 فرد نوجوان (10 تا 18 سال) انجام گرفت. برای به دست آوردن اطلاعات تغذیه ای از پرسش نامه ی نیمه کمی بسامد خوراک استفاده شد. در شروع و پس از 3 سال پی گیری، شاخص های تن سنجی اندازه گیری شد. چاقی در افراد نوجوان نیز با استفاده از معیارهای ملی، براساس صدک ≥ 95 بر حسب سن و جنس تعیین شد.
یافته ها
میانگین (±انحراف معیار) سنی و امتیاز رژیم غذایی DASHافراد به ترتیب 5/2±1/14 سال و 2/4±1/24 بود. هم چنین میانگین تغییرات نمایه ی توده ی بدن 6/2±7/1 کیلوگرم بر متر مربع و میزان بروز چاقی بعد از 3 سال پی گیری 12 درصد بود. بعد از کنترل اثر عوامل مخدوش گر، امتیاز بالای رژیم غذایی DASH و دریافت پایین نوشیدنی های شیرین ارتباط معکوسی با تغییرات 3 ساله ی نمایه ی توده ی بدنی داشتند (05/0>P). هم چنین خطر بروز چاقی در افراد در بالاترین پنجک امتیاز رژیم غذایی DASH به طور معنی داری80 درصد کمتر از افراد در پایین ترین پنجک بود (نسبت شانس 2/0؛ 025/0=P). در بین اجزای رژیم غذایی DASH نیز، دریافت پایین نوشیدنی های شیرین به طور معنی داری با کاهش خطر بروز چاقی همراه بود (نسبت شانس 2/0؛ 003/0= P).
نتیجه گیری
الگوی غذایی DASH در افراد نوجوان، ارتباط معنی دار معکوسی با خطر بروز چاقی و تغییرات 3 ساله ی نمایه ی توده ی بدنی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -333
لینک کوتاه:
magiran.com/p1644982 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.