رابطه رضایتمندی زناشویی زوجین با ویژگی های جمعیت شناختی در جمعیت منتخب تهرانی سال 95

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
خانواده نقش مهم و اثرات متعددی در جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارد. رضایتمندی زناشویی تاثیر قابل توجهی بر خانواده دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش مشخصات جمعیت شناختی بر روی رضایت زناشویی زوجین در جمعیت منتخب شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه، یک پژوهش توصیفی مقطعی بود و به بررسی ارتباط برخی عوامل جمعیت شناختی و رضایتمندی زناشویی پرداخت. نمونه این پژوهش تعداد 90 زوج (180 نفر) از بین افراد شاغل در مراکز تابعه وزارت بهداشت و با روش در دسترس انتخاب شدند. این افراد حداقل دو سال زندگی مشترک داشتند و اعتیاد و بیماری روان پزشکی شدید نداشتند. از این تعداد بعد از بررسی پرسشنامه ها و حذف موارد مخدوش تعداد 80 زوج (160 نفر) وارد طرح شدند. فرم بلند (115 سوالی) پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی برای هر یک از زوجین تکمیل شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و تی زوجی داده ها تحلیل شدند.
یافته ها
بین متغیرهای سن (0.21- =r و 0.07 = p برای مردان و 0.23- =r و 0.85 = p برای زنان)، بعد خانوار (رضایت زناشویی زنان 0.04r=، 0.7= P و رضایت زناشویی مردان 0.03r=، 0.8= P)، میزان درآمد (رضایت زناشویی زنان 0.01r=، 0.9= P و رضایت زناشویی مردان 0.06r=، 0.6= P) اختلاف سن (0.07- =r و 0.55 = p برای مردان و 0.01- =r و 0.92 = p برای زنان) و مدت زمان ازدواج (0.10- =r و 0.36= p برای زنان و 0.04- =r و 0.36= p برای مردان) در این پژوهش رابطه معنی داری دیده نشد.
نتیجه گیری
در این مطالعه نمرات رضایتمندی زناشویی هم در زنان و هم در مردان بالاتر از حد انتظار برآورد شد و همچنین عدم رابطه معنی دار با متغیرهای تعیین شده با برخی مطالعات همسو نیست. این موضوع نیاز به بررسی بیشتر برای تعمیم نتایج به سایر زوجین را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1645511 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!