نقش تعارضات بین والدین در اعتیاد فرزندان در شیراز

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعارضات بین والدین در اعتیاد فرزندان است. بنابراین تفاوت بین میزان و ابعاد تعارض زناشویی در دو گروه والدین دارای فرزند معتاد و والدین دارای فرزند سالم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نظریه های انحرافات و اختصاصا نظریه بی سازمانی اجتماعی (آنومی) ویلیام گود و نظریه کنترل اجتماعی استفاده شده است. این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده و از پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی (1387) استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از والدین (30 نفر والدین دارای فرزند معتاد و 30 نفر والدین دارای فرزند سالم) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک تک متغیره بین تعارضات زناشویی و اعتیاد فرزندان نشان داد که رابطه دو متغیر منفی است (β= 0.259). بنابراین با هر واحد بالا رفتن نمره تعارضات زناشویی احتمال اعتیاد فرزندان 77 بار بیشتر می شود. (نسبت بخت ها 772/0). نتایج آزمون T مستقل نیز نشان داد که میانگین نمره تعارضات زناشویی در گروه خانواده های دارای فرزند معتاد (64/18) بسیار بالاتر از میانگین نمره تعارضات زناشویی در گروه خانواده های دارای فرزند سالم (77/6) است. برای کنترل متغیرهایی چون تحصیلات، طبقه اجتماعی ذهنی و اعتیاد والدین که احتمالا می توانند بر اعتیاد فرزندان تاثیرگذار باشند، از تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد. تنها متغیر وارد شده در رگرسیون تعارضات بین والدین بود و متغیرهای زمینه ای سهمی در تبیین اعتیاد فرزندان نداشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
94 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1645530 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!