تاثیر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های تخمیر شکمبه و عملکرد بره های پرواری

چکیده:
اثر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم جیره و فراسنجه های تخمیر شکمبه با استفاده از 21 راس بره نر پرواری نژاد سنجابی سه ماهه با میانگین وزن اولیه 6/2±5/27 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و هفت تکرار مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره فاقد روغن هسته انار (شاهد) و جیره های حاوی دو و چهار درصد روغن هسته انار بودند. مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه، قابلیت هضم جیره و فراسنجه های تخمیر شکمبه بررسی شدند. خوراک مصرفی در گوسفندان تغذیه شده با جیره های حاوی روغن هسته انار بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<). تفاوت معنی داری در میانگین افزایش وزن روزانه گروه ها مشاهده نشد. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی چهار درصد روغن هسته انار بیشتر از دیگر گروه ها بود (05/0P<). تفاوت معنی داری در غلظت اسیدهای چرب فرار به جز اسید والریکمشاهده نشد، اما غلظت اسید والریک در گروه هایدریافت کننده روغن به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). استفاده از سطح چهار درصد روغن هسته انار نسبت مولی اسید پروپیونیک را افزایش و نسبت استات به پروپیونات را کاهش داد (05/0P<). غلظت نیتروژن آمونیاکی نیز تحت تاثیر افزودن روغن به جیره قرار نگرفت. بر اساس نتایج این آزمایش، روغن هسته انار پتانسیل بهبود قابلیت هضم و راندمان تخمیر شکمبه ای جیره را در بره های پرواری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
491 -500
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649124 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!