تاثیر روش های مختلف از شیرگیری بر عملکرد رشد، سلامتی، فراسنجه های تخمیری شکمبه، خون و بازده اقتصادی گوساله های هلشتاین

چکیده:
به منظور مقایسه تاثیر روش های مختلف از شیرگیری بر مصرف خوراک، افزایش وزن، شاخص های رشد اسکلتی، فراسنجه های خونی و بازده اقتصادی، از 24 راس گوساله ماده هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. گوساله ها پس از تولد به طور تصادفی به یکی از سه روش از شیرگیری: 1) بر اساس مقدار ماده خشک مصرفی، 2) بر اساس وزن و 3) بر اساس سن اختصاص داده شدند. اندازه گیری ماده خشک مصرفی و ثبت نمره مدفوع به صورت روزانه و وزن کشی گوساله به صورت هفتگی و نمونه-گیری خون در سنین 21، 42، 60 و90 روز گی، سه ساعت پس از تغذیه صبح، انجام شد. نتایج نشان داد که بین روش های از شیرگیری از نظر میانگین سن از شیرگیری و مصرف شیر اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P). از نظر هزینه شیر مصرفی و هزینه کل (شیر+ خوراک) و هزینه خوراک به ازاء هر کیلوگرم افزایش وزن روزانه بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0>P)، به طوری که از شیرگیری بر اساس مصرف خوراک در مقایسه با از شیرگیری بر اساس وزن و سن سبب صرفه جویی به ترتیب30000 و 60000 ریالی در هزینه خوراک به ازاء افزایش هر کیلوگرم وزن شد. به طور کلی، رشد و عملکرد مشابه به همراه کاهش در هزینه های پرورش گوساله ها نشان می دهد که از شیر گیری بر اساس مصرف ماده خشک می تواند سودمند باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
461 -475
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649126 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!