اثر مصرف بور بر برخی صفات ریخت شناسی و عملکرد دانه و روغن کلزای بهاره (Brassica napus L.) در تاریخ کاشت های مختلف

پیام:
چکیده:
آزمایشی جهت بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف بور بر صفات ریخت شناسی، عملکرد و کیفیت کلزای بهاره (Brassica napus L.)، به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت (27 آبان، 12 آذر، 26 آذر و نهم دی) در کرت های اصلی و تیمارهای مصرف بور (شاهد، 10 کیلوگرم بور در هکتار به صورت مخلوط با خاک، محلول پاشی در مراحل هشت برگی و غنچه دهی با غلظت سه در هزار) در کرت های فرعی جای گرفتند. تاریخ کاشت و مصرف بور تاثیر معنی داری بر صفات ریخت شناسی و عملکرد و اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا داشتند. عملکرد دانه در کشت دیرهنگام (نهم دی ماه) برابر با 768 کیلوگرم در هکتار بود که با مصرف خاک کاربرد 10 کیلوگرم بور در هکتار، به 2186 کیلوگرم در این تاریخ کاشت افزایش یافت. بیش ترین عملکرد دانه (2/3692 کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت 27 آبان به دست آمد و با تاخیر در کاشت در تاریخ کاشت 9 دی عملکرد دانه به میزان 5/60 درصد کاهش یافت. مصرف 10 کیلوگرم در هکتار بور، عملکرد دانه را از طریق افزایش تعداد دانه در خورجین به میزان 23 درصد نسبت به شرایط عدم مصرف کود افزایش داد. تاخیر در کاشت سبب کاهش صفات ریخت شناسی در گیاه از قبیل ارتفاع ساقه و تعداد شاخه فرعی شد. کشت دیرهنگام همچنین سبب کاهش درصد روغن و نیتروژن برگ و افزایش درصد نیتروژن دانه گردید. مصرف بور سبب افزایش معنی دار محتوی بور در گیاه گردید، ولی تاثیری بر درصد روغن و نیتروژن دانه و برگ نداشت. همچنین در آزمایش حاضر، مصرف بور اثر معنی داری در جبران کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در کاشت نشان نداد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649907 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!