بررسی تاثیر باکتری های حل کننده فسفر، تلقیح ریزوبیوم و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم کتول در گلستان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این مطالعه جهت ارزیابی تاثیر باکتری های حل کننده فسفر، تلقیح با ریزوبیوم و محلول پاشی روی بر سویا رقم کتول، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در مزرعه کنترل شده در دلند (استان گلستان) اجرا شد. عامل های این آزمایش شامل باکتری های حل کننده فسفر (PSB) در دو سطح شامل (بدون تلقیح و تلقیح با باکتری های حل کننده فسفر)، تلقیح با ریزوبیوم ژاپونیکم در دو سطح شامل: (بدون تلقیح ریزوبیومی و تلقیح با ریزوبیوم) و در نهایت فاکتور سوم محلول پاشی روی در سه سطح (بدون محلول پاشی و محلول پاشی با غلظت 5/1 و 3 در هزار سولفات روی) بود. نتایج نشان داد، اثرات باکتری های حل کننده فسفر بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، درصد آماس برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن معنی دار بود. تلقیح بذر سویا با ریزوبیوم نیز بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، درصد آماس برگ، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن تاثیر معنی داری داشت. عملکرد دانه مربوط به تیمار تلقیح با باکتری حل کننده فسفر با 2954 کیلوگرم در هکتار نسبت به عدم تلقیح با 2752 کیلوگرم برتری معنی دار داشت. همچنین محلول پاشی روی با غلظت 3 در هزار با عملکرد 2990 کیلوگرم بر عدم محلول پاشی با 2684 کیلوگرم برتری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1649909 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!