یک الگوریتم عددی بر پایه چندجمله ای های چبیشف برای حل برخی مسائل منبع معکوس

چکیده:
در این مقاله، دو مسئله معکوس تعیین جمله منبع مجهول در یک معادله سهموی بررسی می شوند. ابتدا جمله منبع مجهول به صورت ترکیبی از توابع چبیشف تخمین زده می شود. آن گاه یک الگوریتم عددی بر پایه چندجمله ای های چبیشف برای تعیین جواب مسئله ارائه می شود. برای حل مسئله، ماتریس های عملیاتی انتگرال گیری و مشتق گیری معرفی شده و برای تبدیل مسئله اشاره شده به معادلات ماتریسی استفاده می شوند که متناظر با دستگاه معادلات جبری خطی با ضرایب چبیشف مجهول است. با توجه به بدوضعی این مسائل معکوس، روش منظم سازی تیخونوف با معیار اعتبارسنجی متقابل کلی، برای تعیین جواب های پایدار به کار برده می شود. در نهایت، در بخش آخر، چند مثال برای مشخص کردن توانایی و کارایی این روش ارائه می شوند. نتایج عددی نشان می دهند که روش پیشنهادی یک روش قابل اعتماد بوده و جواب های عددی با دقت زیاد است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
47 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1650016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!