ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

چکیده:
مقدمه
هدف پژوهش حاضر، طراحی پرسشنامه اضطراب هستی (مرگ، آزادی، تنهایی و ناپایداری معنا) و بررسی اعتبار و پایایی آن بود. طرح پژوهشی، مطالعه اکتشافی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود.
روش
این پژوهش دارای سه مرحله بوده است. مرحله اول بررسی مبانی نظری و چهارچوب های مفهومی اضطراب هستی؛ مرحله دوم تدوین پرسشنامه اضطراب هستی و برآورد اعتبار محتوایی آن؛ و مرحله سوم گسترش اعتباریابی و بررسی پایایی ابزار. به منظور برآورد اعتبار و پایایی ابزار 505 نفر از کارمندان و دانشجویان 5 دانشگاه مستقر در شهر تهران با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های نشانگان افت روحیه و اضطراب مرگ به عنوان ابزارهای برآورد اعتبار هم زمان و همگرا و پرسشنامه اضطراب هستی به عنوان ابزار اصلی، پاسخ گفتند.
نتایج
یافته ها نشان می دهد اعتبار محتوای ابزار بر اساس نظر 10 متخصص، به روش آی. سی. سی. برابر 95/0 و اعتبار هم زمان و همگرا به ترتیب 82/0 و 55/0 می باشد و تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش عامل ها به شیوه واریماکس، نشان می دهد ساختار نظری پرسشنامه از 4 عامل تشکیل شده که بر این اساس نام گذاری عامل ها طبق مبانی نظری صورت گرفت. تحلیل عاملی تاییدی نیز بیانگر نیکویی برازش عامل هاست. همچنین پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر 82/0 و 86/0 حاصل گشت.
بحث و نتیجه گیری
به طورکلی می توان نتیجه گرفت پرسشنامه ای استاندارد با 29 گویه و 4 خرده مقیاس، برای سنجش اضطراب هستی به زبان فارسی، در دست است.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1650322 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!