آشکارساز انرژی کور سیستمهای فراپهن باند رادیو ضربه ای OOK

چکیده:
آشکارساز انرژی یکی از گیرنده های ناهمدوس سیستم های فراپهن باند رادیو ضربه ای IR-UWB))است که از مدولاسیون OOK استفاده می کند. آشکارسازی انرژی برای این سیستم بر اساس آستانه است که به پارامترهای گیرنده بستگی دارد. در این مقاله ما یک روش کور برای تخمین مناسب این آستانه پیشنهاد داده ایم. عملکرد روش پیشنهادی بصورت مجانبی قابل مقایسه با گیرنده بهینه است. همچنین الگوریتم پیشنهادی با انتخاب بازه انتگرالگیری بهینه بهبود داده شد. با استفاده از تخمین کور گسترش تاخیر زمانی کانال، بازه انتگرالگیری آشکار ساز تنظیم می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد در نرخ خطای بیت 4-10 بهبودی به اندازه dB 5/1 خواهد داشت.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
28 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1651149 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!