جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چکیده:
مقدمه
جلبکها به لحاظ اکولوژیکی، تنوع زیستی، کشاورزی، پزشکی، زیست فناوری، صنعت و سایر، بسیار مهم هستند. این موجودات توانایی زیادی در تولید زیست مواد فعال، زیست پالایی و تولیدات اولیه دارند. بنابراین، دستیابی به سویههای بومی ایران که دارای تواناییهای بیوتکنولوژیکی و اکولوژیکی دارای اهمیت است.
مواد و روش‏‏ها: آب و خاک منطقه از ایستگاه های مختلف جزیره خارک (خلیج فارس) جمع آوری شدند. نمونه ها کشت و به کمک روش های مختلف خالص سازی شد. برای خالص سازی از 7 آنتی بیوتیک و سایر روش های فیزیکی استفاده شد.
نتایج
در این پروژه 7 سویه شامل 5 سیانوباکتر و 2 ریز جلبک کشت و خالص سازی شده است. آنتی بیوتیک های ایمیپنم و سیکلوهگزامید به عنوان بهترین پادزی ها برای خالص سازی کشت ها استفاده شدند. سه سویه به دست آمده به لحاظ ریخت شناسی در عین شباهت به سویه های Anabaenopsis، Pseudanabaena teremula، Arthronema afaricanum، تفاوت هایی هم با آنها دارند که به کمک کلیدهای ریخت شناسی امکان تعیین قطعی گونه وجود ندارد (این گونه ها Kh.T.2، Kh.T.1 و Kh.C.D2 نام گذاری شده اند).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده و شواهد و صفات ریخت شناسی، سویه های جدا شده در سطح جنس شناسایی شده اند و دارای صفات حدواسط هستند. بنابراین، آزمون های تکمیلی مثل نشانگرهای ملکولی ITS و 18s rRNA و 16s rRNA و تعیین توالی ژن ها می تواند در تایید گونه ها مفید باشند.در صورت تایید سویه های جدید تبیین صفات ریخت شناختی برای آنها شناسایی آسان آنها ضروری است. بهترین آنتی بیوتیک برای خالص سازی جلبک های یوکاریوت، ایمیپنم و برای سیانوباکترها، سیکلوهگزامید است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1651229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!