تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی

چکیده:
یکی از روش های درمانی سرطان استفاده از هایپرترمی با تابش امواج فراصدایی به طور مجزا و یا ترکیبی با سایر روش های درمانی مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی است. اما به دلیل عدم توزیع مناسب تابش فراصدایی در بافت تحت درمان و عدم دستیابی به طرح درمان مناسب در طول تابش دهی، دمای بافت به درستی مهار نمی شود. لذا در مطالعه حاضر به منظور ارائه پروتکل طرح درمان فراصدایی، از انتگرال رایلی برای الگوسازی انتشار صدا استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتگرال رایلی برای دو تراگذار (مبدل) فراصدای 1 مگاهرتز با سطح موثر تابش 0/8 و 5/0 سانتی مترمربع در شدت های متغیر در مختصات استوانه ای حل شده است. توزیع فشار صوتی در راستای محوری، شعاعی و زاویه ای استخراج شد. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از الگوسازی، مقدار فشار صوتی در محیط آب و در فاصله مرز میدان نزدیک- دور از سطح تراگذارهای (مبدل های) فراصدایی، با استفاده از هیدروفون پیستونی اندازه گیری شد. نتایج فشار صوتی حاصل از الگوسازی و اندازه گیری تجربی نشان می دهند که این الگو دارای سازگاری و توافق خوبی با نتایج تجربی با ضریب همبستگی 0/82 می باشد (عدد p کوچک تر از 0/05). میانگین خطای نسبی تمام نقاط برای تراگذار (مبدل) فراصدا با بسامد 1 مگاهرتز و سطح مقطع تابش 5 سانتی مترمربع، 7/34 درصد و خطای نسبی نقاط در بازه 1/5 تا 14/2 درصد قرار دارد. از این الگو می توان با دقت قابل قبولی برای الگو سازی انتشار صدا در بافت زنده و انجام گام اول در طرح درمان روش هایپرترمی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1654345 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!