تخمین توزیع فشار صوتی حاصل از تراگذار فراصدایی 1 مگاهرتز به منظور ارائه طرح درمان فراصدایی در روش های مبتنی بر هایپرترمی

چکیده:
یکی از روش های درمانی سرطان استفاده از هایپرترمی با تابش امواج فراصدایی به طور مجزا و یا ترکیبی با سایر روش های درمانی مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی است. اما به دلیل عدم توزیع مناسب تابش فراصدایی در بافت تحت درمان و عدم دستیابی به طرح درمان مناسب در طول تابش دهی، دمای بافت به درستی مهار نمی شود. لذا در مطالعه حاضر به منظور ارائه پروتکل طرح درمان فراصدایی، از انتگرال رایلی برای الگوسازی انتشار صدا استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتگرال رایلی برای دو تراگذار (مبدل) فراصدای 1 مگاهرتز با سطح موثر تابش 0/8 و 5/0 سانتی مترمربع در شدت های متغیر در مختصات استوانه ای حل شده است. توزیع فشار صوتی در راستای محوری، شعاعی و زاویه ای استخراج شد. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از الگوسازی، مقدار فشار صوتی در محیط آب و در فاصله مرز میدان نزدیک- دور از سطح تراگذارهای (مبدل های) فراصدایی، با استفاده از هیدروفون پیستونی اندازه گیری شد. نتایج فشار صوتی حاصل از الگوسازی و اندازه گیری تجربی نشان می دهند که این الگو دارای سازگاری و توافق خوبی با نتایج تجربی با ضریب همبستگی 0/82 می باشد (عدد p کوچک تر از 0/05). میانگین خطای نسبی تمام نقاط برای تراگذار (مبدل) فراصدا با بسامد 1 مگاهرتز و سطح مقطع تابش 5 سانتی مترمربع، 7/34 درصد و خطای نسبی نقاط در بازه 1/5 تا 14/2 درصد قرار دارد. از این الگو می توان با دقت قابل قبولی برای الگو سازی انتشار صدا در بافت زنده و انجام گام اول در طرح درمان روش هایپرترمی استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1654345 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!