عنوان: بررسی تاثیر مکمل یاری با ویتامین D بر فشار خون و درصد توده چربی بدن در افراد پره دیابتی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
در مطالعات مشاهده ای و اپیدمیولوژیک متعددی ارتباط معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D با فشارخون و چاقی مشاهده شده است. احتمال ابتلا به فشارخون در افراد پره دیابتی بیش از افراد با قند خون نرمال می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سه ماه مکمل یاری با 1000IU ویتامین D بر فشارخون و درصد توده چربی در افراد پره دیابتی می باشد.
مواد و روش کار
نمونه آماری تحقیق را 120 فرد پره دیابتی در محدوده سنی 18-70 سال تشکیل داده است. در این مطالعه بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. افراد در گروه مداخله به مدت 3 ماه IU 1000 در روز ویتامین D و شرکت کنندگان در گروه کنترل روزانه یک قرص دارونما دریافت نمودند. میزان سرمی ویتامین D، میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، دور کمر، درصد توده چربی بدن و نیز میزان فعالیت فیزیکی، دریافت غذایی و میزان قرارگیری شرکت کنندگان در برابر نور آفتاب در دو گروه مداخله و کنترل و در ابتدا و انتهای مطالعه موردبررسی آماری قرار گرفت. به منظور تعیین نرمالیتی داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده و کلیه آنالیزها، با استفاده از نرم افزار SPSS 17 انجام گرفته و p-value<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
در انتهای مطالعه سطح سرمی ویتامین D در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافت، ولی فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و همچنین درصد توده چربی بدن تغییر معنی داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
مکمل یاری با ویتامین D به مدت سه ماه موجب بهبود فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و همچنین درصد توده چربی بدن در افراد پره دیابتی نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1003 -1011
لینک کوتاه:
magiran.com/p1654800 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!