روش جدید خورش چندمرحله ای کالیبراسیون آشکارساز ردپای هسته ای 39CR- برای بیناب سنجی ذرات آلفا

چکیده:
در این مقاله، کاربرد آشکارساز غیرفعال ردپای هسته ای 39CR- در بیناب سنجی ذرات آلفا مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از یک چشمه استاندارد امرسیوم-241 به عنوان منبع پرتو آلفا و لوله های موازی ساز برنجی با ارتفاع های مختلف، برای تعیین انرژی ذرات آلفا استفاده شد. آشکارسازها با ذرات آلفا در محدوده انرژی MeV 8/4 - 8/ تابش داده شده و خورش آن ها با محلول هیدروکسید سدیم در دمای 85 درجه سانتی گراد و بر پایه روش خورش چندمرحله ای با بازه های زمانی 5/1 ساعتی انجام شد. نتایج تجربی حاصل نشان داد که با افزایش زمان خورش، بیشینه قطر ردپای ظاهرشده بر روی آشکارسازها در انرژی های بالاتر ذرات آلفا رخ می دهد. با توجه به بروز همپوشی (یک به یک نبودن) در منحنی «انرژی آلفا قطر ردپا» در زمان های خورش ناکافی، با انجام آزمایش های لازم کمینه زمان خورش لازم برای بیناب سنجی موثر در محدوده انرژی آلفای MeV 8/4 - 8/0 تعیین گردید. نشان داده شد که با افزایش زمان خورش تا 5/10 ساعت می توان بر مشکل همپوشی در بازه انرژی مورد نظر غلبه کرده و نموداری کاربردی برای بیناب سنجی ذرات آلفا در یک میدان ناشناخته تهیه کرد. همچنین راندمان ثبت این آشکارساز برای ذرات آلفا در بازه انرژی های مورد بررسی نزدیک به 100% به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655011 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!