تفکیک دز نوترون و گاما در میدان های آمیخته(n-γ (Am-Be، 137Cs) با استفاده از دزیمتر TLD-500

چکیده:
در این تحقیق، امکان استفاده از دزیمتر Al2O3:C-α (TLD-500) برای تخمین دز گاما در میدان های مرکب نوترون و گاما با استفاده از روش نسبت دو قله بررسی شد. قله اصلی این دزیمتر از دو قله همپوش تشکیل شده است. نسبت شدت گرماتابی قله 2 به قله 1 این دزیمتر در میدان خالص گاما (137Cs) 49/1 و برای میدان نوترون Am-Be این نسبت 12/1 به دست آمد. قرص های TLD-500 مشخص به طور جداگانه، از 7 درصد تا 48 درصد دز کل در 6 مرحله پرتودهی شدند. نتایج به دست آمده موفقیت استفاده از این دزیمتر در روش نسبت دو قله را نشان می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!