هویت «بدن» از دیدگاه ملاصدرا

نویسنده:
چکیده:
هویت بدن به جهت اینکه بدن یکی از طرفین مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی است، علی القاعده باید نقش مهمی در تبیین نحوه رابطه نفس و بدن داشته باشد و شاید یکی از دلایل تفاسیر متعدد از نحوه ارتباط نفس و بدن در حکمت متعالیه، عدم تمرکز بر مسئله بدن در حکمت متعالیه باشد. با یک کار فلسفی از طریق تحلیل محتوای عبارات ملاصدرا می توان چندین عنوان و به دنبال آن سه تصویر از بدن ارائه کرد. بدن، بدن محسوس، بدن اصلی، بدن نوری و روح بخاری عناوینی هستند که ملاصدرا از آن ها برای اشاره به هویت یا هویات بدنی استفاده می کند، اما او در پس همه این عناوین، سه ماهیت متفاوت از بدن ترسیم می کند. یکی بدن محسوس که صرفا جسم و ترکیبی از عناصر است؛ دیگری روح بخاری که به رغم لطافت وجودی، هنوز از موجودات عالم اجسام است و دیگری بدن اصلی یا نوری که از نوعی تجرد ضعیف برخوردار است و به همین جهت امکان ارتباط با هویات فیزیکی در آن فراهم شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1655978 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!