سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:
زمینه و هدف
تصمیمات و رفتارهایی که افراد در زمینه سبک زندگی خود میگیرند تحت تاثیر سطح سواد سلامت آنهاست. سطح پایین سواد سلامت با دانش محدود در زمینه غربالگری سرطان و نداشتن تمایل به انجام آن ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت و ارتباط آن با رفتارهای غربالگری سرطان در کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.
روش کار
پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن 186نفر از کارکنان اداری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1394 مورد مطالعه قرار گرفتند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش، اطلاعات فردی، رفتارهای غربالگری سرطان، ابزار روا و بومی سواد سلامت HELIA انجام شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از طریقSPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج بیانگر آن بود که 116 نفر از کارکنان زن (63.3%) و 148نفر آنها متاهل (82.2%) بودند. سطح سواد سلامت 106نفر از آنان مطلوب (57%) و 80 نفر متوسط (43%) بود. بین سطح سواد سلامت با تحصیلات (0.03=p)، وضعیت پوشش بیمه (0.04=p) و سابقه انجام پاپ اسمیر (0.04=p) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.
نتیجه گیری
برطبق نتایج، سطح سواد سلامت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سطح مطلوب و متوسط بود و کارکنانی که سطح تحصیلات بالاتری داشتند و تحت پوشش بیمه تکمیلی بودند، سطح سواد سلامت بالاتری داشتند. همچنین زنان با سطح سواد سلامت مطلوب در انجام آزمون غربالگری پاپ اسمیر بیشتر از سایرین مبادرت ورزیدند. آشنا نمودن کارکنان با آزمون های غربالگری سرطان با برگزاری کارگاه های آموزشی کارآمد و برنامه های ارتقای سلامت، میتواند گامی موثر در ارتقای سطح سواد سلامت افراد داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
306 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p1656501 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.