بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393

چکیده:
اهداف سبک زندگی سالم در دوران سالمندی اهمیت زیادی دارد. جمعیت سالمند ایران روزبه روز در حال افزایش است، به همین دلیل شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سبک زندگی آنان از دغدغه های ذهنی سیاست گذاران نظام سلامت کشور است. این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی در بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.
مواد و روش ها این مطالعه از نوع توصیفی در قالب مطالعات مقطعی است. در این پژوهش با استفاده از فرمول حجم نمونه مورگان 110 نفر از بازنشستگان بالای 60 سال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و سبک زندگی سالم با پرسش نامه استاندارد سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده وارد نسخه 22 نرم افزار SPSS شد و به کمک روش های آمار توصیفی و آزمون تی و آنوا تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها از 110 نفر مطالعه شده، 85 نفر مرد (77/3درصد) و 25 نفر زن (22/7درصد) بودند. از نظر تحصیلات 40 نفر (6/36درصد) بی سواد بودند و 56 نفر (90/50درصد) تحصیلات تا دیپلم و 14 نفر (72/12درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. میانگین کل نمره سبک زندگی در مردان 65/16±82/148و در زنان 05/17±40/144 بود که آزمون تی نشان داد این اختلاف معنادار است. همچنین بر اساس آزمون تی اختلاف معناداری بین زنان و مردان در حیطه های تفریح و ورزش (032/0P=) و روابط اجتماعی (008/0P=) مشاهده شد.
نتیجه گیری نتایج نشان داد سالمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نظر سبک زندگی در وضعیت متوسطی قرار دارند و لازم است آموزش شیوه های زندگی سالم به آنان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
672 -679
لینک کوتاه:
magiran.com/p1657466 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.