بررسی و ارزیابی رابطه بین ارگونومی و پوکا- یوکه(مطالعه موردی؛ بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اردبیل)

چکیده:
با توجه به اهمیت سازمانها در زندگی امروزی، همه پدیده ها، موضوعات و رخدادهای سازمانها حائز اهمیت می باشند. تاثیر این نهادها در زندگی اجتماعی پیچیده کنونی به تمامی ابعاد ما انسان ها بی شک، بسیار محسوس و حیاتی است. بر این اساس از موضوعات بسیار حیاتی، سالم بودن نیروی انسانی است تا با اطمینان خاطر و سامتی و تندرستی بتواند در سازمانها وظایف خود را انجام دهد و نقش هایش را ایفا کند. ارگونومی چنانچه به شکلی مطلوب در سازمانها به ویژه بیمارستانها استقرار داشته باشد، ماموریت فوق حاصل می گردد. پوکا- یوکه نیز ابزاری است که بر روی شناسایی علل ایجاد کننده خطا تاکید می نماید تا قبل از آنکه خطاها مشکل ساز شوند از بروز آنها جلوگیری کند و به عنوان ابزاری جهت برقراری استراتژی بهبود مستمر می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارگونومی و پوکا یوکه و ارزیابی وضعیت آن ها در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر اردبیل بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی؛ روش گردآوری داده ها پیمایشی؛ و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای روایی سنجی از روایی محتوا و برای اعتبار سنجی از آزمون کرونباخ استفاده شده است. برای تحلیل جمعیت شناختی حجم نمونه، از آمار توصیفی مناسب از جمله فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات و تحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شده است. برای تعیین درجات اهمیت ابعاد و مولفه های ارگونومی از آزمون خطای میله ای و برای پاسخ گویی به سوال مربوط به رابطه پوکا-یوکه با ارگونومی از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که شرایط فیزیکی، کار با کامپیوتر و ابزارهای کاری در هر دو بیمارستان متوسط و بالاتر بوده و بکارگیری ارگونومی در سلامتی کارکنان در هر دو بیمارستان بیشتر بوده است. همچنین پوکا-یوکه با ارگونومی همبستگی لازم را داشته و البته وضعیت ارگونومی میان دو بیمارستان تفاوت معنی داری داشته است. در پایان، مطابق با نتایج آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات، پیشنهادهایی برای تقویت وضعیت ارگونومی و بهبود آن ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.