اولویت بندی موانع بکارگیری موفق تولید ناب (LM) با مدل دیمتل فازی- مورد مطالعه: صنعت گاز

چکیده:
پس از گذشت دو دهه از معرفی سیستم تولید/خدمات ناب (LM)[1] در کشور، در اکثر صنایع به جای تطبیق این مفهوم با صنعت به صورت یک فرهنگ، از آن به صورت ابزاری برای بهبود استفاده می شود. بی شک LM به عنوان یکی از قدرتمندترین سیستم های بهبود کیفیتی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. یکی از وظایف عمده ی مدیریت ارشد، شناسایی و اولویت بندی موانع تولید/خدمات ناب جهت مقابله با موانع مهم است. این پژوهش به دنبال شناسایی موانع کلیدی در بکارگیری و توسعه ی موفق تولید/خدمات ناب (LM) می باشد. اگرچه محققان کشور به برخی موانع بکارگیری تولید/خدمات ناب اشاره کرده اند، اما مروری جامع از این موانع و همچنین ارتباط میان موانع و نهایتا اولویت بندی آن ها را بررسی نکرده اند.
بدین منظور پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز، 7 مانع بازدارنده (به صورت هفت فرضیه ی فرعی پژوهش) در بکارگیری و توسعه ی موفق LM در صنعت گاز کشور شناسایی و از نظر روایی تایید شدند. در ادامه با توزیع 200 پرسشنامه و نهایتا جمع آوری 170 پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به داده های هر فرضیه، پایایی تحقیق تایید شد. سپس با استفاده از آزمون های آماری (کولموگوروف- اسمیرنوف و میانگین) فرضیه ی اصلی تحقیق و فرضیه های فرعی پیشنهادی تایید شدند. در ادامه با استفاده از مدل دیمتل فازی(FDEMATEL) ارتباط میان موانع بررسی شده و نهایتا این موانع اولویت بندی شدند. با عنایت به این مدل و اولویت بندی انجام شده، یک برنامه ی عملی برای مقابله با موانع بکارگیری و توسعه ی موفقیت آمیز LM در صنعت گاز فراهم شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658298 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.