طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی: کارگاه های بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران

چکیده:
نظام تعیین مزد کشور بر مبنای چانه زنی بوده و جایگاهی برای بهره وری در آن مشخص نشده است . دستیابی به رشد 8 درصدی موضوع سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون توجه به بهره وری میسر نبوده و ارتباط مستقیمی بین افزایش بهره وری و پرداخت مزد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است نظام پرداخت مزد در کارگاه های بالای 50 نفر کارگر استان اردبیل-ایران بعنوان یک مطالعه موردی از لحاظ توجه به بهره وری بررسی شده و سپس مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد از بهره وری پیشنهاد گردد . بدین منظور اطلاعات مزدی 46 کارگاه با استفاده از پرسشنامه در استان اردبیل برای مزد پرداختی سال 1393 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه بررسی و تائید شد و ضریب پایائی نیز به روش «آلفای کرونباخ» قابل قبول بود . با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت در نرم افزار« 14 Stata » تحلیل داده ها صورت گرفت. برابر نتایج حاصله ارتباط مثبت و معناداری مابین مولفه های موثر بر بهره وری ازجمله سطح تحصیلات و همچنین سابقه فعالیت با پرداخت مزد وجود نداشت . ارتباط مثبت و معناداری مابین نظام پرداخت مزد و مولفه های کاهش هزینه های اضافی کار،مسئولیت مدیریتی و ارائه فنون و روش های جدید کار و پستهای حساس مالی مشاهده شد . نهایتا مدل مزدی بصورت رابطه خطی و تابعی مزد از مزد سال قبل، افزایش سالیانه و شاخص مهارت پیشنهاد گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658302 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.