بررسی رابطه بین فضای کسب وکار و ابعاد فعالیت های کارآفرینانه با استفاده از رویکرد داده های پانل

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شاخص فضای کسب وکار و ابعاد فعالیت های کارآفرینانه بر اساس الگوی دیده بان جهانی کارآفرینی می پردازد. رویکرد پژوهش اقتصادسنجی است و از تحلیل رگرسیون داده های پانل و با روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نمونه آماری شامل 73 کشور عضو سازمان ملل متحد بین سال های 2006 تا 2013 هستند. یافته های تخمین مدل برای این کشورها نشان می دهد که شاخص دریافت مجوز ساخت وساز و تجارت برون مرزی در بین ابعاد فضای کسب وکار از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ پس ازآن مولفه شروع یک کسب وکار بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی دارد. همچنین مولفه پرداخت مالیات فقط در دو معادله کارآفرینی نوظهور و کارآفرینی نوپای اجباری توان پیش بینی فعالیت های کارآفرینانه را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1658306 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.