اثر روغن اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند

چکیده:
زمینه مطالعه
استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان افزودنی غذایی در دام ها به علت باقیماندن آنتی بیوتیک در شیر، گوشت و اثرات آن در سلامت انسان ها محدود شده است. روغن اسانسی نعناع و پونه پتانسیل بالایی برای استفاده در جیره نشخوارکنندگان دارند.
هدف
این مطالعه به منظور بررسی اثرات روغن های اسانسی نعناع و پونه بر عملکرد، جمعیت میکروبی شکمبه و برخی فراسنجه های خونی گوسفند انجام شد.
روش کار
بدین منظور، از 9 راس گوسفند نر نژاد دالاق در قالب طرح چرخشی در 3 دوره 21 روزه شامل 14 روز به عنوان دوره عادت پذیری و 7 روز نمونه برداری استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار1 (شاهد) : جیره پایه (بدون اسانس نعناع و پونه)، تیمار2: جیره پایه + 110 میلی گرم در روز اسانس نعناع و تیمار3: جیره پایه + 110 میلی گرم در روز اسانس پونه بودند و گوسفندان در قفس های انفرادی بطور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. به منظور تعیین جمعیت میکروبی، pH و ازت آمونیاکی، نمونه های مایع شکمبه قبل از خوراک دهی صبح، 4 و 8 ساعت بعد از خوراک دهی صبح جمع آوری شدند. خون گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صورت گرفت.
نتایج
روغن های اسانسی نعناع و پونه تاثیر معنی داری بر عملکرد، متابولیت های خونی، pH، ازت آمونیاکی، تعداد پروتوزوآ و شمارش کلی باکتری های مایع شکمبه نداشتند. تعداد کلی فرم های شکمبه 4 ساعت بعد خوراک دهی صبح در تیمار نعناع کاهش معنی دار و 8 ساعت بعد خوراک دهی در تیمار پونه افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت(05/0>P). تعداد باکتری های تولید کننده اسیدلاکتیک در زمان قبل و 4 ساعت بعد از خوراک دهی صبح در تیمار پونه بیشتر از تیمارهای شاهد و نعناع بود.
نتیجه گیری نهایی: در مجموع، روغن های اسانسی نعناع و پونه هر چند بر جمعیت میکروبی شکمبه موثر بودند ولی تاثیری بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوسفندان دالاق نداشتند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
75 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1660034 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.